30.318

Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034) en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) (30.118).

Dit wetsvoorstel is het sluitstuk van het wetgeving met betrekking tot het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel. De verbeteringen en aanpassingen zijn van technische aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2005 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 710 van 27 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 711 van 27 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2005

titel

Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

  • Tijdens de behandeling van de WIA in de Eerste Kamer op 1 november 2005 heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan. In de tweede nota van wijziging (TK 30.318 nr. 10) zijn een tweetal wijzigingen opgenomen.
    • De wachttijd bij de flexibele keuring wordt verkort van 26 naar 13 weken.
    • Het reïntegratie-instrumentarium wordt uitgebreidt voor jongeren met een handicap die niet in aanmerking komen voor een WAJONG-uitkering en voor jongeren die na afronding van hun opleiding werk aanvaarden.


Documenten

14