30.070

Invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiligingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (25.877) in verband met de invoering van een nieuw stelsel van bewaken en beveiligen. Uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid primair ligt bij de burger zelf, de organisatie waartoe deze behoort (zoals het bedrijf waar hij werkzaam is) en het decentrale gezag.

In aanvulling daarop is er sprake van een bijzondere verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor een bepaalde groep personen, objecten en diensten vanwege het nationale belang dat met hun veiligheid en hun ongestoord functioneren is gemoeid. Deze personen, objecten en diensten worden opgenomen in een limitatieve lijst, die onder verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie wordt vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.

De schriftelijke voorbereiding vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Invoering nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten (30.041).


Kerngegevens

ingediend

7 april 2005

titel

Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn op verschillende manieren bij het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen betrokken:

  • 1. 
    zij leveren gevraagd en ongevraagd informatie aan de Nationaal Coördinator Bewaking Beveiliging (NCBB)
  • 2. 
    op verzoek van de NCBB stellen zij dreigingsanalyses op met betrekking tot de dreigingen die zich op hun terrein, de nationale veiligheid, voordoen
  • 3. 
    de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) krijgt tot taak risicoanalyses op te stellen.


Documenten