30.198

Wijziging arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging leeftijdsgrens voor eenmalige herbeoordelingenDit wetsvoorstel verlaagt de maximumleeftijdsgrens van degenen die bij de herbeoordelingsoperatie arbeidsongeschikten worden betrokken met 5 jaar zodat arbeidsongeschikten geboren in de periode vanaf 2 juli 1949 tot en met 1 juli 1954 ook zijn uitgezonderd van een eenmalige herbeoordeling.

In de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten (29.498) is geregeld dat bestaande uitkeringsgerechtigden eenmalig worden herbeoordeeld met het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2004, 434)PDF-document. Ook dit Schattingsbesluit is aangepast (Stb. 2005, 219)PDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 10 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 624 van 13 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

19 augustus 2005

titel

Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2004


Documenten

6