30.330

Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioenDit wetsvoorstel bevat aanvullend overgangsrecht na de inwerkingtreding op 1 januari 2005 van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) (29.760).

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Wet VPL is toegezegd dat in september 2005 zou worden bezien in hoeverre het nieuwe pensioenkader op dat moment is geïmplementeerd en welke consequenties daaraan zouden moeten worden verbonden. Uit een rapportagePDF-document van De Nederlandsche Bank (DNB) van augustus 2005 bleek dat voor circa 25 % van alle werknemers de pensioenregelingen nog niet aangepast waren aan de Wet VPL. Het kabinet heeft naar aanleiding daarvan besloten aanvullend overgangsrecht voor te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2005 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 693 van 27 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2005

titel

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2006


Documenten

14