30.337

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wettenDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en enkele andere wetten met onder andere wettechnische aanpassingen.

De Awir wordt gelijkgesteld met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De vaststelling van het buitenlands inkomen en het niet in Nederland belastbaar inkomen wordt toegewezen aan de inspecteur van de Belastingdienst en er wordt een versoepeling aangebracht in de wijze van uitbetaling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 691 van 27 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2005

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat artikel X, onderdeel H, terugwerkt tot en met 1 juli 2005.
 • 2. 
  Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met dien verstande dat artikel X, onderdeel H, terugwerkt tot en met 1 juli 2005.
 • 3. 
  In afwijking in zoverre van het eerste lid treden artikel IV, onderdeel A, tweede lid, en artikel V, onderdeel A, tweede lid, in werking onmiddellijk nadat het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2005 ingediende voorstel van wet, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet; Kamerstukken 30.124), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden.

Hoofdlijnen

 • De mogelijkheden om onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden het feitelijke woonadres gelijk te stellen met een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, worden uitgebreid;
 • Het buitenlands inkomen, waarvoor recht bestaat op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en dat niet in een aanslag is begrepen via een voor bezwaar vatbare beschikking verzamelinkomen, wordt in aanmerking genomen bij het vaststellen van het toetsingsinkomen. Dit buitenlands inkomen wordt voortaan vastgesteld door de inspecteur van de Belastingdienst;
 • Het niet in Nederland belastbaar inkomen wordt net als het buitenlandse inkomen, door de inspecteur van de Belastingdienst bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld en niet, zoals oorspronkelijk is voorgesteld, door de Belastingdienst/Toeslagen;
 • Er wordt een versoepeling aangebracht in de wijze van uitbetaling, waardoor de tegemoetkomingen beter aansluiten bij de feitelijke uitgaven en waardoor bij een latere aanvraag om een tegemoetkoming de reeds verstreken termijnen in één keer kunnen worden uitbetaald;
 • Enkele andere wettechnische verbeteringen in enige andere wetten: Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de huurtoeslag, Wet werk en bijstand, Wet werk en inkomen kunstenaars, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet studiefinanciering 2000, Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, Wet kinderopvang, Wet op de zorgtoeslag.


Documenten