Senaat stemt in met uitbreiding werkingssfeer WAGADe Eerste Kamer heeft dinsdag 29 november ingestemd met het wetsvoorstel over uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). De regeringsfracties van VVD en D66 lieten aantekenen dat zij tegen dit wetsvoorstel zijn. Met steun van de andere regeringspartij, het CDA, en de oppositiepartijen werd het voorstel toch aangenomen.

CAO-politie

De WAGA geldt al voor de bouwnijverheid en zal nu ook voor alle grensoverschrijdende arbeid gaan gelden. PvdA-senator Van Driel zei dat zijn fractie zich zorgen maakt over de mogelijkheid dat werknemers uit andere EU-landen in Nederland aan de slag gaan zonder zich te hoeven houden aan de hier geldende CAO-bepalingen. Dat zou leiden tot oneerlijke concurrentie. Van Driel was er niet gerust op dat nu de CAO-bepalingen voor alle soorten werk algemeen verbindend worden verklaard deze oneerlijke concurrentie ('werken onder de prijs') niet meer zou voorkomen. In navolging van de FNV vroeg hij minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om een actiever optreden van de Arbeidsinspectie. Maar de minister zei dat CAO's in de eerste plaats privaatrechtelijke overeenkomsten zijn en dat overtredingen aan de gewone rechter moeten worden voorgelegd. Zo hebben we dat in dit land geregeld, zei de minister. We hebben hier geen CAO-politie.

Fundamentele bezwaren

Woordvoerder Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije van de VVD-fractie zei dat de liberale fractie fundamentele bezwaren heeft tegen het algemeen verbindend verklaren van CAO's en dus ook het opleggen van de WAGA aan niet georganiseerden afwijst.

Symboolwetgeving

D66-senator Schuyer sloot zich aan bij de VVD. Schuyer zei dat de WAGA verdacht veel op symboolwetgeving lijkt. Volgens hem zijn de effecten van de wet in de bouw nog nauwelijks bekend. Hij meende dat uitbreiding van de WAGA tot alle andere sectoren 'bijdraagt aan verplaatsing van werk uit Nederland'. De woordvoerder van D66 herinnerde De Geus eraan dat binnen de Europese Unie vrij verkeer van personen en goederen en van diensten en arbeid geldt Door toelating van de nieuwe EU-leden heeft Nederland ermee ingestemd dat er vrij verkeer van arbeid en diensten ontstaat tussen de oude en de nieuwe EU-landen. Dat betekent dat er concurrentie komt met goedkopere arbeid uit de nieuwe lidstaten. Hier is weinig tegen te doen, ook niet met deze wet, aldus Schuyer.

Belangrijk onderdeel

Woordvoerder Terpstra van de CDA-fractie verdedigde voluit het algemeen verbindend verklaren van CAO's in Nederland als 'een belangrijk onderdeel van de ordening van de arbeidsverhoudingen'. Terpstra zag in de komst van een detacheringsrichtlijn van de EU een aanwijzing van 'opbloeiend Europees sociaal beleid'.


Deel dit item: