29.983

Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeidDit wetsvoorstel breidt de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) (26.524) uit naar andere sectoren dan de bouwsector. Buitenlandse werkgevers moeten werknemers die ze tijdelijk in Nederland laten werken, gaan betalen volgens de CAO. Ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk moeten voldoen aan de CAO die algemeen verbindend is verklaard.

Met dit wetsvoorstel wordt tegengaan dat buitenlandse werknemers die in Nederland zijn gedetacheerd als gevolg van minder gunstige arbeidsvoorwaarden werknemers van Nederlandse bedrijven verdringen van de arbeidsmarkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 zonder stemming aangenomen. D66 en VVD is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 626 van 13 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2005

titel

Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

12