30.403

Goedkeuring Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendomDit wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (Trb. 2005, 96)PDF-document.

Dit verdrag vervangt het Benelux-verdrag inzake de warenmerken, het Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen en de bijbehorende Benelux-wetten. Verder is in het Verdrag een speciale procedure opgenomen die zal leiden tot vereenvoudigde omzetting van EG-regelgeving en goedgekeurde, internationale verdragen in de Benelux-regelgeving (vereenvoudigde omzettingsprocedure). EG-regelgeving en verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom kunnen hierdoor sneller worden geïmplementeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 februari 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 april 2006. Het voorstel is op 9 mei 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 262 van 13 juni 2006.

Op 28 juni 2006 is het wetsvoorstel Wijziging Goedkeuringswet Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (30.633) ingediend, waarmee wordt voldaan aan de toezegging aan de Eerste Kamer instemmingsrecht bij besluiten van het Comité van Ministers op te nemen in het wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2005

titel

Goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten