Senaat buigt zich over topinkomensDe Eerste Kamer behandelt dinsdag 7 februari twee wetsvoorstellen. De senaat buigt zich over het voorstel om topinkomens bij organisaties en instellingen die geheel of grotendeels met publiek geld worden gefinancierd, openbaar te maken. Tevens debatteert zij met minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Rutte van Onderwijs over de relatie tussen goed onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Dit debat vindt plaats naar aanleiding van de begroting 2006 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer dan een minister

Het wetsvoorstel 'topinkomens' verplicht organisaties in de publieke sector en privaatrechtelijke organisaties die uit de publieke middelen worden gefinancierd in hun jaarrekening of verslag belastbare lonen te vermelden voorzover deze het gemiddelde belastbare salaris van een minister te boven gaan.

Zorgsector ook

Bij de behandeling in de Tweede Kamer is een wijzigingsvoorstel van SP en CDA aangenomen, waardoor zorginstellingen en zorgverzekeraars eveneens onder de regeling openbaarmaking topinkomens vallen. In de schriftelijke voorbereiding van de Eerste Kamer heeft de PvdA erop gewezen dat het wetsvoorstel zich vooral richt op eindverantwoordelijken in organisaties en minder op hoge inkomens van andere professionals, zoals medisch specialisten.

Overheidsdeelnemingen

D66 vroeg de regering waarom de reikwijdte van de wet zich niet ook uitstrekt tot privaatrechtelijke rechtspersonen met overheidsdeelnemingen, zoals energiebedrijven. Deze bedrijven werken weliswaar niet met publieke gelden, maar hebben wel een publieke taak. Via overheidsdeelneming is er ook sprake van een expliciete relatie met de overheid.

Commissie Dijkstal

De senatoren van de SP zijn bang dat openbaarmaking ertoe kan leiden dat de topinkomens allemaal naar het hoogste niveau klimmen en er geen matigende werking van uit gaat. De SP wijst naar voorstellen van de commissie Dijkstal die het huidige salarisniveau van ministers met 30 procent wil verhogen. Dat zal, vreest de SP, ook leiden tot hogere topinkomens bij met publiek geld gefinancierde instellingen.


Deel dit item: