Dit wetsvoorstel is een novelle op de Veegwet EZ 2005 (30.027) teneinde artikel IX, onderdeel A daaruit te halen. Dat artikel perkt de bevoegdheid van gedeputeerde staten ten aanzien van mijnbouwwerken om milieuvergunningen te verlenen in tot de opslag van gevaarlijke stoffen die van buiten het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer was gebleken dat over de voorgenomen wijziging geen overleg met de provincies had plaatsgevonden, waarna de Eerste Kamer de behandeling aanhield. Deze novelle beoogt een spoedige inwerkingtreding van de rest van het wetsvoorstel Veegwet EZ 2005 te bevorderen. Naar verwachting zal in 2007 een wetsvoorstel tot invoering van een omgevingsvergunning kunnen worden ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 gezamenlijk met de Veegwet EZ 2005 (30.027) als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2006

titel

Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op hetzelfde tijdstip dat de Veegwet 2005 (30.027) in werking treedt


Documenten

8