30.454

Vereenvoudiging systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers en vervolgingsslachtoffersDit wetsvoorstel wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv). Op de uitkering op basis van de Wubo en de Wuv kan een toeslag worden gegeven als compensatie voor de ten laste van de uitkeringsgerechtigde blijvende premie voor de ziektekostenverzekering. De hoogte van de toeslag is gebaseerd op de werkelijk betaalde premie.

Met dit voorstel wordt de systematiek van de compensatieregeling vereenvoudigd door de (gemaximeerde) vergoeding van werkelijk betaalde premie voor ziektekostenverzekering te vervangen door een compensatieregeling met forfaitaire tegemoetkomingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 2006

titel

Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten