Dit wetsvoorstel wijzigt de Mediawet op een aantal onderdelen. De wijziging betreft onder andere het doorvoeren van een aanvullende structurele bezuiniging en een incidentele bezuinigingstaakstelling op de rijksomroepbijdrage.

Daarnaast wordt met de wijzigingen beoogd de financiële verslaglegging door de omroepen en het Commissariaat voor de Media te verbeteren. Tenslotte wordt de naam van het Bedrijfsfonds voor de Pers gewijzigd in Stimuleringsfonds voor de Pers. Met deze naamswijziging wil het kabinet tot uitdrukking brengen dat het fonds naast de van oudsher bestaande taak om tijdelijke financiële steun te bieden aan noodlijdende persorganen, een stimulerende rol moet spelen ten aanzien van modernisering en vernieuwing in het perslandschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 september 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, de VVD, het CDA, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Nawijn, de Groep Van Oudenallen en de Groep Van Schijndel stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 31 van 30 januari 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 49 van 13 februari 2007.

De inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet is opgenomen in Staatsblad 218 van 21 juni 2007.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2005

titel

Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel I, onderdelen J en U, werkt terug tot en met 1 januari 2006.


Documenten