Senaat buigt zich over topinkomens en studieprofielenDe Eerste Kamer begint dinsdag 25 april zijn wekelijkse plenaire vergadering al om 12.30 uur. Dit is een uur eerder dan gebruikelijk. Er staan twee wetsvoorstellen op de agenda die veel stof tot discussie geven. Om te beginnen het initiatiefvoorstel (28.163) van GroenLinks en het CDA om via een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden bij bedrijven met meer dan honderd werknemers ondernemingsraden het recht te geven op informatie over de beloningsstructuur, niet alleen van bestuurders en toezichthouders, maar ook van andere groepen werknemers in het bedrijf. Als initiatiefnemers zullen de Tweede Kamerleden Vendrik (GL) en Verburg (CDA) het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigen. Alleen binnen de VVD-fractie leven grote bezwaren tegen het voorstel.

Meer openheid en inzicht

Volgens het initiatiefvoorstel van GroenLinks en het CDA leidt uitbreiding van de informatieplicht van bedrijven tot meer openheid en inzicht. Tenminste eenmaal per jaar dient de ondernemer aan de ondernemingsraad informatie te geven over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken binnen de onderneming. Daarbij zullen overigens geen inkomens van individuele werknemers openbaar gemaakt worden. Dit zou een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zijn.

Verder dan regeringsvoorstel

Het wetsvoorstel gaat verder dan een door de regering ingediend wetsvoorstel over openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Het initiatiefvoorstel gaat ook over ondernemingen die niet met publiek geld worden gefinancierd. Het regeringsvoorstel handelt alleen over inkomens die uitstijgen boven het belastbare loon van een minister, terwijl het initiatiefvoorstel niet over individuele inkomens gaat, maar over beloningsgegevens van groepen in de onderneming werkzame personen, van de bedrijfsleiding en van het toezichtorgaan. In totaal krijgen ruim 6800 ondernemingen te maken met de nieuwe wet als de Eerste Kamer er dinsdag mee instemt. In tegenstelling tot de VVD-fractie die een opwaarts effect verwacht op de inkomens, denken de initiatiefnemers Vendrik en Verburg dat er een matigende werking van de openheid over beloningsstructuren zal uitgaan.

Studieprofielen

Het tweede wetsvoorstel betreft de profielen van havo en vwo (30.187). Het aantal verplichte vakken wordt verminderd en een aantal vakken wordt samengevoegd. Hierdoor worden de profielen beter organiseerbaar voor de scholen, beter werkbaar voor de leraren en beter bestudeerbaar voor de leerlingen. Minister Van der Hoeven (CDA) verzet zich tegen een suggestie van o.a. de PvdA-fractie in de senaat om in alle profielen wiskunde op te nemen. Dit zou de rekenvaardigheid van pabo-studenten kunnen bevorderen. Vooralsnog houdt de minister het erop, in samenspraak met de HBO-raad, dat het afleggen van een rekentoets bij de toelating afdoende is. De minister voelt er ook niet voor om een formeel toelatingsexamen in te voeren voor de pabo, zoals de CDA-fractie suggereert te doen.


Deel dit item: