30.478

Aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneelDit wetsvoorstel regelt enkele aanpassingen van de onderwijswetgeving op het gebied van bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel in een aantal wetten, te weten de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs. De aanpassingen moeten worden aangebracht met ingang van inwerkingtreding van de Wet op de beroepen in het onderwijs (28.088), die is bepaald op 1 augustus 2006 (Stb.2005, 672).

Tevens worden enkele onjuiste verwijzingen in het wetsvoorstel Vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en bekostiging van onderwijs aan zieke leerlingen (29.875) gecorrigeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 329 van 18 juli 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 345 van 27 juli 2006.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2006

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Indien het koninklijk besluit dat de inwerktreding van deze wet bevat, wordt uitgegeven na 31 juli 2006, kan dat koninklijk besluit bepalen dat deze wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het koninklijk besluit wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 augustus 2006


Documenten

11