29.875

Vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en bekostiging van onderwijs aan zieke leerlingenDit wetsvoorstel regelt dat financiële middelen voor schoolbegeleiding niet langer aan gemeenten, maar aan schoolbesturen worden uitgekeerd. Hiermee wordt overgegaan van aanbodfinanciering, waarbij schoolbesturen begeleiding ten behoeve van hun school af moeten nemen bij de door de gemeente bekostigde dienst, naar vraagfinanciering.

Door de invoering van vraagfinanciering kunnen scholen zelf beslissen of zij schoolbegeleiding inkopen, welke schoolbegeleiding zij inkopen en waar schoolbegeleiding wordt ingekocht. Het wetsvoorstel verduidelijkt daarnaast de aansturing van de schoolbegeleidingsdienst en vermindert de bureaucratie. Ten slotte legt het wetsvoorstel de basis voor de structurele bekostiging van het onderwijs aan zieke leerlingen.

Enkele onjuiste verwijzingen in dit wetsvoorstel worden gecorrigeerd in het wetsvoorstel Aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (30.478).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 297 van 4 juli 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 344 van 27 juli 2006.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2004

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en de bekostiging van het onderwijs aan zieke leerlingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

16