30.550 IIB

Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2005Het jaarverslag Overige Hoge Colleges en Kabinetten (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2005 gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2005.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 juni 2006 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge verleend. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de Eerste Kamer vonden plaats op 12 september 2006.

De wet is opgenomen in Staatsblad 534 van 9 november 2006.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2006

titel

Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten