30.610

Wet Speciaal Hof voor Sierra LeoneOp basis van VN-Resolutie 1315 (2000) is het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone (SCSL)) opgericht. Dit Hof heeft Charles Taylor, ex-president van Liberia, in 2003 aangeklaagd. Bij zijn arrestatie op 29 maart 2006 heeft dit Hof Nederland verzocht het proces te huisvesten. Daartoe is inmiddels een zetelovereenkomst (Tractatenblad 2006, nr. 131)PDF-document gesloten tussen het Hof en Nederland. De juridische grondslag voor detentie en berechting van Taylor wordt gevormd door VN-Resolutie 1688 (2006) (Tractatenblad 2006, nr. 130, pag. 9 e.v.)PDF-document.

Met het wetsvoorstel worden specifieke aspecten van het huisvesten van dit proces, zoals transport en beveiliging, immuniteiten van getuigen c.s., detentie en rechtshulp, geregeld. De verschillende bepalingen zijn als het ware complementair aan de bepalingen van resolutie 1688 (2006). Op de korte termijn zijn ze niet noodzakelijk om het proces hier te laten plaatsvinden. Evenmin zijn ze nodig voor een deugdelijke juridische grondslag: de regering meent dat op dat punt de resolutie volstaat. Uit een oogpunt van helderheid van wetgeving alsmede om te voorzien in enkele heel specifieke behoeften zijn de bepalingen uit het onderhavige wetsvoorstel echter wel wenselijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 3 juli 2006. Het voorstel is op 4 juli 2006 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2006

titel

Bepalingen verband houdende met de detentie en berechting in Nederland, in overeenstemming met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 16 juni 2006, van Charles Taylor door het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten