Dit wetsvoorstel strekt ertoe een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in te voeren. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voorzover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma's, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren.

Inburgering is een middel om achterstanden bij de integratie van minderheden te overbruggen en nieuwe achterstanden te voorkomen. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt. De inburgering van Nederlanders van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse afkomst wordt buiten het bestek van dit wetsvoorstel gehouden.

De Wet inburgering nieuwkomers wordt ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juli 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. Het lid Koser Kaya van D66 stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 20 en 21 november 2006. Het voorstel is op 28 november 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 27 februari 2007 het Besluit inburgering (Stb. 2006, 645)PDF-document besproken.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2005

titel

Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel 65 terugwerkt tot en met 1 januari 2006.


Documenten

27