29.702

Vierde tranche Algemene wet bestuursrechtDit wetsvoorstel voor de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat drie onderwerpen: bestuursrechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving - in het bijzonder de bestuurlijke boete - en attributie.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een groot aantal daaruit voortvloeiende wijzigingen van bestaande Awb-bepalingen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om technische wijzigingen maar in een enkel geval ook om een meer inhoudelijk punt. Vooral in de afdelingen inzake de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom worden de nodige wijzigingen aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 29.702, A) is op 3 juli 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 zonder stemming aangenomen.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Aanpassingswet vierde tranche Awb (31.124) en de Nota Keuze Sanctiestelsel (EK 31.700 VI, D) en (EK 31.700 VI, J).


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2004

titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

De artikelen van de wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten