31.124

Aanpassingswet vierde tranche AwbDit wetsvoorstel past de bijzondere wetten (met uitzondering van de rijkswetten) aan aan de inhoud, sytematiek en terminologie van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (29.702). Deze wijzigingen hebben betrekking op drie onderwerpen bestuursrechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving, met name bestuurlijke boetes en attributie.

Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd aan de vereenvoudiging, harmonisatie en systematisering van de Nederlandse bestuursrechtelijke wetgeving. De aanpassingswetgeving heeft hoofdzakelijk een technisch karakter. De aanpassing van de rijkswetten en de lagere wetgeving vindt via een afzonderlijk wetsvoorstel plaats.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.124, A) is op 5 maart 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 zonder stemming aangenomen.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (29.702) en de Nota Keuze Sanctiestelsel (EK 31.700 VI, D) en (EK 31.700 VI, J).


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2007

titel

Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten