30.350

Wet notaris in dienstbetrekkingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten en strekt ertoe de mogelijkheid te scheppen dat een notaris zijn ambt in dienstbetrekking kan uitoefenen. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat het ambt van notaris uitgeoefend kan worden nadat de notaris bij Koninklijk Besluit is benoemd op basis van een ondernemingsplan dan wel een arbeidsovereenkomst.

Met het wetsvoorstel wordt de bepaling die de notaris verbiedt dienstverbanden aan te gaan aangepast. Daarnaast wordt een professioneel statuut geïntroduceerd met het oog op het waarborgen van de onafhankelijke positie van de notaris die het ambt in dienstbetrekking uitoefent.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.350, A) is op 20 september 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De minister van Justitie heeft dit wetsvoorstel bij brief van 1 juli 2010 (EK 30.350, Oingetrokken.

Na bezwaren van de Eerste Kamer tegen dit voorstel, is in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een vervangende regeling voor de notaris in dienstbetrekking in de vorm van introductie van de toegevoegd notaris opgenomen in het voorstel van wet (32.250) tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2005

titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking uit te oefenen en het aanbrengen van enkele wijzigingen van technische aard (Wet notaris in dienstbetrekking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

30