32.250

Verbetering kwaliteit en integriteit notariaatDit wetsvoorstel is een gevolg van de evaluatie van de commissie Hammerstein en regelt in de Wet op het notarisambt de scheiding en (versterking) van het toezicht en tuchtrecht op het notariaat. De kwaliteit en de integriteit van het notariaat wordt verbeterd door de invoering van een toetsing van de persoonlijke geschiktheid van kandidaten voor benoeming tot notaris, kwaliteitstoetsing van notarissen, uitbreiding van de wettelijke gronden voor schorsing en ontslag en aanscherping van de weigeringsplicht van de notaris. Daarnaast wordt de beperking van de geheimhoudingsplicht van de notaris ten behoeve van het toezicht en de kwaliteitstoetsing geregeld.

Dit voorstel regelt ook de invoering van de toegevoegd notaris, die in mandaat namens de notaris kan optreden. In eerste instantie wilde het kabinet de notaris in dienstbetrekking invoeren via een afzonderlijk wetsvoorstel. Na bezwaren van de Eerste Kamer tegen deze Wet notaris in dienstbetrekking (30.350) is het wetsvoorstel, in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vervangen door de invoering van de toegevoegd notaris in dit wetsvoorstel. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het Testamentenregister van de KNB wordt wettelijk vastgelegd.

Op 5 april 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het wetsvoostel Verhoging ontslagleeftijd gerechtsdeurwaarders (32.723) ingediend. Deze verhoging van de ontslagleeftijd was in eerste instantie opgenomen in dit wetsvoorstel. Vanwege de bezwaren van de Eerste Kamer (EK 32.250, B en EK 32.250, C) tegen de opname van deze regeling in dit wetsvoorstel heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloten tot het indienen van dit zelfstandige wetsvoorstel. Tot 15 juli 2011 geldt een regeling dat gerechtsdeurwaarders die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet (15 juli 2001) als gerechtsdeurwaarder zijn benoemd, van rechtswege worden ontslagen op de eerste dag van de maand na de zeventigste verjaardag. Met voorstel 32.723 gaat deze regeling, op verzoek van de beroepsgroep, met ingang van 15 juli 2011 voor alle gerechtsdeurwaarders gelden. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.250, A) is op 1 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

3 december 2009

titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21