30.471

Vervallen Grondwetsbepaling inzake kiesrechtuitsluiting van wilsonbekwamenDit wetsvoorstel wijzigt de Grondwet waarmee de kiesrechtuitsluiting van wilsonbekwamen in artikel 54, tweede lid van de Grondwet vervalt. Dit is de eerste lezing van dit voorstel tot Grondwetswijziging. De kiesrechtuitsluiting is nader uitgewerkt in artikel B 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet. Daarin is vermeld dat van het kiesrecht zijn uitgesloten zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.

Door de nog benodigde aanpassing van de Kieswet op dit punt zullen personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, niet meer zijn uitgesloten van het Kiesrecht. Directe aanleiding voor dit wetsvoorstel is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 29 oktober 2003PDF-document, waarin de afdeling stelt dat de categoriale uitsluiting van deze groep personen van het kiesrecht in zijn algemeenheid weliswaar niet strijdig is met het Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR), maar dat in een concreet geval uitsluiting onredelijk kan zijn. Niet de rechter, maar de wetgever zou tot een oordeel moeten komen over de manier waarop moet worden vastgesteld of van 'onredelijke beperking' sprake is en aan welk orgaan in dat geval die bevoegdheid toekomt.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Wetsvoorstel 31.012 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Eerdmans-Van Schijndel stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2006 zonder stemming aangenomen. SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 564 van 17 november 2006.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft op 18 december 2006 een brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over de wijze van afhandeling van een Grondwetsherziening in tweede lezing (30.471, D) ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

28 februari 2006

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten