31.012

Vervallen Grondwetsbepaling inzake kiesrechtuitsluiting van wilsonbekwamenDit voorstel bevat de tweede lezing voor het veranderen van de Grondwet waardoor de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht komt te vervallen.

Het overwegingsvoorstel 30.471 is op 14 november 2006 door de Eerste Kamer aangenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 11 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van de SGP en de ChristenUnie stemden tegen.

De plenaire behandeling op 17 juni 2008 vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Vervallen Grondwetsbepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale staten (31.013).

De commissie heeft op 25 maart 2009 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden over de toezeggingen over de opdracht aan de staatscommissie Grondwet.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2007

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten