30.664

Novelle Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en ZwitserlandDit wetsvoorstel (novelle) is een wijziging met betrekking tot de ingangsdatum van het op 4 april 2005 ingediende wetsvoorstel 30.063. Uit het oorspronkelijke wetsvoorstel volgt dat de toeslag van personen die op 4 mei 2005 buiten Nederland in een lidstaat van de EU/EER of Zwitserland woonden, in drie jaarlijkse termijnen wordt afgebouwd.

Doordat dat voorstel nog niet op 1 juni 2006 in werking is getreden kon op die datum niet met de eerste fase van de afbouw van de toeslag worden begonnen. Deze novelle strekt ertoe, het begin van de afbouw van de toeslag op een later tijdstip te stellen, te weten één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Daarmee blijven betrokkenen in het jaar direct volgend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de toeslag volledig behouden. De inwerkingtredingsdatum van deze novelle is gelijk aan de inwerkingtredingsdatum van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 28 november 2006, gezamenlijk met het wetsvoorstel Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.063) en het wetsvoorstel Definitieve vaststelling uitkeringspositie van in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden (30.665). Het voorstel is op 5 december 2006 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 696 van 22 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2006

titel

Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 april 2005 ingediende voorstel van wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (Kamerstukken I 2004/05, 30 063, A) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treed deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten