30.665

Definitieve vaststelling uitkeringspositie van in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigdenDit wetsvoorstel wijzigt een viertal socialeverzekeringswetten en beoogt diegenen die vóór 1 januari 2000 een AOW-, Anw-, WAO- of WAZ-uitkering hadden en daarmee in een land woonden waar Nederland nu nog geen socialezekerheidsverdrag mee heeft afgesloten, die uitkering te laten behouden.

Op 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) in werking getreden. Hierin is geregeld dat Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen alleen worden betaald aan mensen in Nederland, de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of een land waarmee een verdrag is gesloten. Zo'n verdrag maakt het mogelijk vast te stellen of een uitkering terecht wordt verstrekt. In landen waarmee geen afspraken zijn gemaakt, wonen heel weinig mensen met een Nederlandse uitkering of ontbreken de mogelijkheden om uitkeringen te controleren. Het kabinet wil mensen hun uitkering laten behouden als zij voor de inwerkingtreding van de wet al met een uitkering in zo'n land woonden. Zij konden toen niet weten dat zij hun rechten zouden verliezen als hun woonland geen verdrag met Nederland afsloot. In totaal betreft het ongeveer 360 mensen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 28 november 2006, gezamenlijk met het wetsvoorstel Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.063) en de Novelle Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.664). Het voorstel is op 5 december 2006 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 697 van 22 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 2006

titel

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en terugwerkend tot en met 20 december 2005


Documenten