30.392

Wijziging van een aantal wetten inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechtenMet dit wetsvoorstel wordt beoogd de handhaving, via de civielrechtlijke procedure, van intellectuele-eigendomsrechten, grootschalige namaak ('counterfeit') en piraterij effectiever te bestrijden.

De implementatie van richtlijn 2004/48/EGPDF-document betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten wordt ondergebracht in een nieuw artikel 15 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering (Rv) voor procedures betreffende intellectuele eigendom. Daarnaast wordt voorgesteld de bepalingen die betrekking hebben op de schadevergoeding en de aanverwante maatregelen die gevorderd kunnen worden om de schade ten gevolge van de inbreuk zoveel mogelijk te beperken of te herstellen, in de specifieke intellectuele-eigendomswetten te implementeren. Deze implementatie vindt plaats in dit wetsvoorstel voorzover het nationale wetgeving betreft, in een afzonderlijk voorstel van Rijkswet voorzover het de Rijksoctrooiwet betreft en in een protocol tot wijziging van de Benelux-verdragen inzake het merken- en modellenrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 maart 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 108 van 22 maart 2007.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2005

titel

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten