30.800 XII

Begrotingsstaten Verkeer en Waterstaat 2007Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten