30.833

Uitvoeringswet grondkamersDit wetsvoorstel hangt samen met het separaat ingediende wetsvoorstel tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek (30448).

Zoals in dat wetsvoorstel is aangekondigd, zal de regeling van de grondkamers in hoofdstuk IV van de Pachtwet onveranderd worden gehandhaafd in een afzonderlijke wet. Het onderhavige wetsvoorstel strekt daartoe. Met de invoering van titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek en het van kracht worden van het onderhavige wetsvoorstel kan onder meer de huidige Pachtwet worden ingetrokken. Dat gebeurt in dit wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 oktober 2006

titel

Uitvoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek inzake de samenstelling en werkwijze van de grondkamers en de centrale grondkamer (Uitvoeringswet grondkamers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten