30.608

Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenDit wetsvoorstel voorziet in de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheidpubliekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Met de inwerkingtreding van de Wkpb zal de tijdelijke voorziening in de

Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 worden beëindigd. Verder leidt het wetsvoorstel tot technische wijzigingen en verbeteringen van de Wkpb die voortkomen uit verbeterde inzichten in de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een adequate uitvoering van het in de Wkpb geregelde stelsel voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 februari 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 115 van 29 maart 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 219 van 26 juni 2007.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2006

titel

Regels in verband met de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten