30.903

Wijziging enkele wetten in verband met inwerkingtreding ZorgverzekeringswetDit wetsvoorstel wijzigt de tegemoetkoming in de ziektekosten voor ministers, staatssecretarissen, leden van de beide Kamers der Staten-Generaal, de leden van het Europees Parlement, de vice-president en de staatsraden van de Raad van State en de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer.

Tot 1 januari 2006 ontvingen zij een tegemoetkoming in de ziektekosten die wettelijk was vastgelegd . Deze tegemoetkoming werd op de voet van de bepalingen voor burgerlijk rijkspersoneel verleend. Met ingang van 1 januari 2006 is door de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet een nieuw zorgverzekeringstelsel van start gegaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 januari 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Volgens artikel 63 van de Grondwet worden geldelijke voorzieningen ten behoeve van Leden en gewezen Leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden bij de wet geregeld. De Kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 maart 2007 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 149 van 26 april 2007.

De inwerkingtreding van Artikel III, onderdeel B is opgenomen in Staatsblad 150 van 26 april 2007.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2006

titel

Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van artikel III, onderdeel B, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Artikel VII vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Documenten