30.898

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers inzake waardeoverdracht van pensioenaansprakenDe wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) betreft de waardeoverdracht van pensioenaanspraken voor politieke ambtsdragers. Waardeoverdracht is het overbrengen van de waarde van pensioenaanspraken van een pensioenfonds of een verzekeraar naar een ander fonds of een andere verzekeraar om zogeheten pensioenbreuken die ontstaan door verandering van betrekking, te voorkomen of te beperken.

De vervanging van een aantal artikelen is nodig vanwege twee buiten de Appa opgetreden wijzigingen, te weten:

 • de invoering van de Pensioenwet als vervanger van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW),
 • de vervanging per 8 februari 2005 van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht door het Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht (Stb. 2005, 152)PDF-document.

De wijziging in het onderhavige wetsvoorstel is zuiver technisch van aard. De artikelen in het voorstel bepalen dat de waardeoverdracht van Appa-pensioenaanspraken op overeenkomstige wijze en onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt als wordt geregeld in de toekomstige Pensioenwet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 maart 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2007 met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 189 van 5 juni 2007.

Volgens artikel 63 van de Grondwet worden geldelijke voorzieningen ten behoeve van Leden en gewezen Leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden bij de wet geregeld. De Kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2006

titel

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de wijziging van de algemene voor pensioenfondsen en deelnemers aan pensioenregelingen geldende bepalingen inzake waardeoverdracht van pensioenaanspraken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a. 
  indien het bij koninklijk boodschap van 20 december 2005 ingediende voorstel van wet, houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)(Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, op een later tijdstip in werking treedt, artikel I op datzelfde tijdstip in werking treedt, of
 • b. 
  indien het bij koninklijk boodschap van 20 december 2005

  ingediende voorstel van wet, houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, op een eerder tijdstip in werking is getreden, artikel I terugwerkt tot en met dat tijdstip.

 • 2. 
  Artikel II werkt terug tot en met 8 februari 2005.

Documenten

8