Dinsdag 8 mei 2007 15.15 uur, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningnadere procedure

waarbij wordt betrokken:

de brief van 24 april 2007 (EK 28.916 / 30.218, E) van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu inzake het Ontwerp Besluit ruimtelijke ordening (bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E) en de nota van toelichting bij dat Ontwerp Besluit (tweede bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E), naar aanleiding van de behandeling van de wetsvoorstellen

bespreking

brief van 24 april 2007 van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over hoe de wijze van verkoop onder voorwaarden onder de Wet bevordering eigenwoningbezit gebracht kan worden (EK 29.917 / 30.837, I), naar aanleiding van de behandeling van de wetsvoorstellen


Vergaderstukken