30.837

Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezitDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Hofstra (VVD), Van Bochove (CDA) en Verdaas (PvdA) is een novelle en brengt een aantal technische wijzigingen aan in het initiatiefvoorstel Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917) van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 20 en 21 november 2006, gezamenlijk met de behandeling van het wetsvoorstel Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917). Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Op 8 mei 2007 besprak de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de brief van 24 april 2007 van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over hoe de wijze van verkoop onder voorwaarden onder de Wet bevordering eigenwoningbezit gebracht kan worden (EK 29.917 / 30.837, I).

Op 21 juli 2007 heeft de regering het wetsvoorstel 31.114 ingediend. Met dat voorstel komt de regering tegemoet aan de wens van de Kamer om de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden te laten vervallen.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Hofstra, Van Bochove en Verdaas tot wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop wetsvoorstel 29.917, na tot wet te zijn verheven, in werking treedt.


Documenten

14