29.917

Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezitDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD) en Van Bochove (CDA) wijzigt de in 2001 in werking getreden Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). De indieners beogen met dit voorstel voor een BEW-Plus te voorzien in een verbeterde rijksbrede generieke regeling.

Het gebruik van de regeling is in de afgelopen jaren beperkt gebleven. In de periode van drieëneenhalf jaar die sinds de start is verstreken, werden circa 650 koopsubsidies verstrekt. De voornaamste achtergrond van dit beperkte beroep ligt enerzijds in het geringe bereik van de regeling, zeker in relatie tot de sterk gestegen prijzen van koopwoningen. Anderzijds hebben de maatregelen om de doelgroepte beschermen te beperkend gewerkt. De regeling is in de uitvoering te ingewikkeld en sluit onvoldoende aan bij de praktijk van geldverstrekkers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De plenaire behandeling in de eerste Kamer vond plaats op 20 en 21 november 2006, gezamenlijk met het voorstel Wijziging voorstel Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837). Het voorstel is op 21 november 2006 zonder stemming aangenomen. De fractie van SP is daarbij aantekening verleend.

Op 21 juli 2007 heeft de regering het wetsvoorstel Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden (31.114) ingediend. Met dat voorstel komt de regering tegemoet aan de wens van de Kamer om de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden te laten vervallen.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2004

titel

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

29