30.934

Wijziging Elektriciteitswet 1998 inzake waarborgen elektriciteits- en infrastructuurvoorzieningenDit wetsvoorstel implementeert Richtlijn nr. 2005/89/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen.

De richtlijn beoogt ten behoeve van de Europese Unie zorg te dragen voor een betere waarborging van de leveringszekerheid door investeringen in de Europese energiesector te bevorderen, ter versterking van de concurrentie en ter voorkoming van regelmatige stroomonderbrekingen. De richtlijn heeft tot doel het nemen van maatregelen die de goede werking van de interne elektriciteitsmarkt van de EU verzekeren, door de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en een adequaat niveau van investeringen in infrastructuur waaronder interconnecties tussen lidstaten te garanderen. De richtlijn is gericht op de instelling van een duidelijk kader waarin lidstaten, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regels voor de interne Europese elektriciteitsmarkt zoals vastgelegd in Richtlijn 2003/54/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, algemeen, transparant en niet-discriminerend beleid met betrekking tot de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening moeten bepalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 oktober 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2007

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De hoofdelementen van de richtlijn zijn:

  • versterking van de noodzaak tot samenwerking tussen de landelijke netbeheerders van de lidstaten bij investeringen in interconnectie en uitwisseling van informatie en bij het streven naar verdere optimalisatie van het gebruik van interconnectiecapaciteit;
  • bevordering van afstemming tussen de landelijke netbeheerders over het hanteren van operationale veiligheidsnormen en verplichtingen bij het beheer van netwerken;
  • voeren van een duidelijk omschreven beleid gericht op het handhaven van het evenwicht tussen de elektriciteitsvraag en de beschikbare productiecapaciteit;
  • versterking van de monitoringsverplichtingen voor lidstaten, landelijke netbeheerders en de Europese Commissie met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het aanbod en de vraag naar elektriciteit en van interconnectiecapaciteit. De nadruk ligt op het stellen van een duidelijk rechtskader waarbinnen de taken en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten en de lidstaten zelf alsmede voor alle relevante marktdeelnemers helder zijn. Met de implementatie van de richtlijn wordt meer expliciet welke doelstellingen moeten worden nagestreefd en welke maatregelen moeten worden genomen om die doestellingen te realiseren. Naast de grotere duidelijkheid die ontstaat worden ook mogelijke zorgpunten in de toekomst weggenomen rondom de vraag of er op de lange termijn voldoende en tijdig geïnvesteerd wordt in productievermogen en ove de mogelijkheid van exportannulering. De richtlijn geeft de mogelijkheid om op dit vlak voorschriften te geven.

Documenten