30.912

Wet op het kindgebonden budgetDit wetsvoorstel regelt de omzetting van de kinderkorting in een kindgebonden budget.

Door deze omzetting wordt het verzilveringsprobleem van huishoudens wat betreft de kinderkorting opgelost. De doelstelling van het kindgebonden budget is gelijk aan de doelstelling van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), namelijk het geven van een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Daarom wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de AKW. Een belangrijk verschil met de AKW is dat het kindgebonden budget gebaseerd is op draagkracht. Dit betekent dat het bedrag afneemt naarmate het vermogen van ouders om zelf bij te dragen in de kosten van een kind toeneemt. De regeling valt dan ook onder de reikwijdte van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Het kindgebonden budget wordt vanaf 1 januari 2008 gefaseerd ingevoerd. In 2008 wordt het kindgebonden budget per huishouden uitgekeerd. Vanaf 2009 zal het in de vorm van een bedrag per kind gaan gelden.

Op 24 september 2007 is de novelle Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008 (31.210) bij de Tweede Kamer ingediend. De novelle is op 27 september 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 30 oktober 2007 het voorstel zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend. De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met de novelle.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2006

titel

Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

19