31.210

Novelle Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008Dit wetsvoorstel is een novelle op de Wet op het kindgebonden budget (30.912).

Met dit wetsvoorstel wordt de kindertoeslag in 2008 verhoogd van 954 euro naar 994 euro per jaar per huishouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 september 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft de novelle op 30 oktober 2007 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend. De plenaire behandeling vond gezamenlijk met het oorspronkelijke voorstel plaats.


Kerngegevens

ingediend

24 september 2007

titel

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij Koninklijke Boodschap van 15 december 2006 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget, Kamerstukken I 2006/07, 30 912, A) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten