30.660

Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001Met dit wetsvoorstel wordt voor de betrokken ministers een wettelijke basis gecreëerd inzake de toegang tot gegevens van derden die collectieve middelen ontvangen en uitgeven, alsmede voor de inzage in de controledossiers van de zogenaamde instellingsaccountants en voor het maken van kopieën van dossierstukken.

Voor de Algemene Rekenkamer wordt het inzage- en kopieerrecht met betrekking tot de controledossiers van de instellingsaccountants geregeld en een aanpassing van de toegang van de Algemene Rekenkamer bij De Nederlandsche Bank N.V. Deze aanvulling in de Comptabiliteitswet heeft niet alleen betrekking op subsidies die door de minister worden verstrekt, maar ook op de Europese subsidies, op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en op natuurlijke personen en rechtspersonen die gelden aan de minister dienen af te dragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 juni 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 294 van 28 augustus 2007.


Kerngegevens

ingediend

16 augustus 2006

titel

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen ontvangen en uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de Algemene Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V. (Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten