Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de slachtoffers van huiselijk geweld vergroot.

Het verbod houdt in dat de betreffende persoon (de 'uithuisgeplaatste') gedurende een bepaalde periode zijn woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten (echtgeno(o)t (e), partner of kinderen). Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe om in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel. Het preventief huisverbod vormt een aanvulling op de mogelijkheden die er in het strafrechtelijk traject zijn om in geval van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 september 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling op 30 september 2008 zijn de motie-Engels (D66) c.s. inzake het voorshands niet indienen van wetsvoorstellen voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester (EK 30.657, G), de Motie-Duthler (VVD) c.s. over een voorstel aan het parlement om een lacune te vullen met betrekking tot met het strafrecht vergelijkbare voorzieningen (EK 30.657, H) en de motie-Dölle (CDA) c.s. over een verplichte rechterlijke toets (EK 30.657, I) ingediend. De motie-Duthler en de motie-Dölle zijn, na een toezegging van de minister van Justitie, tijdens het debat ingetrokken. De motie-Engels is op 7 oktober 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, D66, OSF en de fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 augustus 2006

titel

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

49