31.200 X

Begrotingsstaten Defensie 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het Ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Op 15 april 2008 vond in de Eerste Kamer het beleidsdebat "De huidige en toekomstige stand van de krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO", plaats. Na dat debat heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 319 van 5 augustus 2008.

Op 3 juni 2008 vond het beleidsdebat "De drie D-benadering (diplomacy, defence, development)" plaats.

De Eerste Kamercommissie voor BDO heeft de ministers van Defensie, van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking op 17 juni 2008 verzocht om in toekomstige artikel-100 brieven (EK 31.200 V, H) expliciet stil te staan bij de door Nederland voorgestane 3-D benadering.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten