30.867

Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met het verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het ScheldegebiedDe doelstelling van het totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312PDF-document) is te komen tot een gezamenlijk Nederlands/Vlaamse verantwoordelijkheid voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Schelde.

Op 21 december 2005 heeft Nederland een verdrag gesloten met het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (hierna: het verdrag) totstandgekomen. Dit verdrag vloeit voort uit artikel IX van het Tractaat tussen België en Nederland van 19 april 1839 waarin is vastgelegd dat een aantal artikelen van de gemeenschappelijke acte van het Congres van Wenen, die betrekking hebben op de vrije scheepvaart op de vaarwegen die het Belgische- en Nederlandse grondgebied scheiden of doorlopen, van toepassing zijn. Eén van de artikelen, artikel CVIII, geeft aan dat de overheden van staten die gescheiden of doorkruist worden door een bevaarbare rivier, zich verplichten al hetgeen dat betrekking heeft op het bevaren van die rivier eenstemmig te regelen.

Op 21 december 2005 te Middelburg zijn er vier verdragen inzake het Schelde-estuarium ondertekend. De goedkeuringswetsvoorstellen zijn 30.862, 30.863, 30.864 en 30.866).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de debatten op 1 en 8 juli is een vijftal moties ingediend. De afhandeling van de moties vond plaats op 8 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2006

titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied. (Trb. 2005, 312)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten