29.976 (R1780)

Verdrag rechten van het kind inzake de betrokkenheid kinderen bij gewapende conflictenMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. Dit Protocol (Trb. 2001, 36PDF-document en Trb. 2001, 131PDF-document) is op 25 mei 2000 tot stand gekomen en tijdens de Millenniumtop van 5 tot en met 9 september 2000 door Nederland ondertekend.

Het bevat onder meer de volgende verplichtingen:

  • leden van de krijgsmacht met een leeftijd onder de 18 jaar mogen niet rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden;
  • personen met een leeftijd onder de 18 jaar mogen niet gedwongen worden ingelijfd of opgenomen in de krijgsmacht;
  • elke staat moet bij de bekrachtiging van het Facultatief Protocol een verklaring afleggen, aangevend wat de minimumleeftijd is waarop personen lid mogen worden van de krijgsmacht en welke maatregelen worden genomen om te verzekeren dat rekrutering onder de 18 jaar volstrekt vrijwillig is;
  • bij de rekrutering onder de 18 jaar moeten ten minste de volgende zaken gewaarborgd worden: rekrutering is daadwerkelijk vrijwillig, zij vindt plaats met volledige instemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers en de betreffende personen zijn volledig ingelicht over de plichten die gemoeid zijn met de militaire dienst. Onder andere in Nederland is er discussie geweest over de 'straight-18'- regeling, waardoor jongeren pas als militair in dienst mogen treden bij Defensie als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dit heeft ertoe geleid dat zeventienjarigen nu onder bepaalde voorwaarden als aspirant-militair ambtenaar in dienst kunnen komen. De status van aspirant-militair ambtenaar is een overbruggingsstatus die maximaal tegemoetkomt aan de intentie tot bescherming van zeventienjarigen en tegelijkertijd zo min mogelijk ten koste zal gaan van de werving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 8 april 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 januari 2005

titel

Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten