31.319

Toelaten belangengroepen met volledige rechtsbevoegheid tot de WaterschapsverkiezingenDit wetsvoorstel wijzigt de Waterschapswet waardoor belangengroepen (met een volledige rechtsbevoegdheid of een stichting) deel kunnen nemen aan de waterschapsverkiezingen. Met dit voorstel blijft deelname aan deze verkiezingen niet langer beperkt tot verenigingen, maar kunnen bijvoorbeeld ook milieu- of woningbouwstichtingen deelnemen. Bij de registratie moeten de belangengroepen een afschrift van een notariële akte met daarin de statuten en een bewijs van inschrijving in het handelsregister overleggen.

Dit voorstel is een gevolg van een toezegging aan de Eerste Kamer. Tijdens de plenaire behandeling van de Wet Modernisering waterschapsstelsel heeft de staatssecretaris toegezegd de eis van volledige rechtbevoegdheid op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Om onduidelijkheid te voorkomen is besloten de eis op te nemen in de wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 maart 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 maart 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 114 van 17 april 2008.


Kerngegevens

ingediend

24 december 2007

titel

Wijziging van de Waterschapswet in verband met de opneming van de eis van volledige rechtsbevoegdheid voor belangengroeperingen die deelnemen aan de verkiezingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten