30.645

Initiatiefvoorstel-Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscusDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Groot (PvdA) versterkt de positie van belastingplichtigen bij controle door de Belastingdienst. Door belastingplichtigen twee extra beschikkingen te geven waartegen bezwaar en beroep openstaan: een groot aantal verzoeken om informatie en beslissingen over de reikwijdte van de fiscale administratie- en bezwaarplicht.

Belastingplichtigen moeten op verzoek van de belastinginspecteur informatieverstrekken over relevante onderwerpen. Het was tot nu toe niet eenvoudig om tegen deze informatieverzoeken bezwaar te maken. Met dit voorstel kunnen deze informatieverzoeken (meteen of in een later stadium) vastgelegd worden in beschikkingen. Deze beschikkingen kunnen, als de belastingplichtige dat wil, gebruikt worden in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.645, A) is op 28 september 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2011 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel is oorspronkelijk mede ingediend door oud-Kamerlid Crone (PvdA). Hij is later vervangen door oud-Kamerlid Tang (PvdA).


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De nieuwe procedure wordt:

  • de inspecteur doet een verzoek om informatie,
  • binnen maximaal tien dagen kan bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening ten behoeve van schorsing van het verzoek om informatie aangevraagd worden,
  • binnen twee maanden beslist de voorzieningenrechter vervolgens op het verzoek om voorlopige voorziening.

Documenten

21