31.093

Transparantievereisten voor informatie voor beursgenoteerde ondernemingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2004/109/EGPDF-document over de transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, de transparantierichtlijn (PbEU L390). Hiermee wordt de informatieverstrekking, ten behoeve van beleggers, van ondernemingen met beursgenoteerde effecten binnen de Europese Unie verbeterd en daarmee wordt bijgedragen aan een verdere integratie van de Europese effectenmarkten.

Dit voorstel bevat bepalingen over de openbaarmaking, frequentie en de publicatietermijn van de periodieke financiële rapporten, de transparantie van zeggenschap, de kapitaalverhoudingen en de taakverdeling tussen nationale toezichthouders en het toezicht op het nakomen van de informatieverplichtingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 juni 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 september 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 476 van 20 november 2008.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2007

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten