31.346

Uitbreiding van de groep personen die het collegegeld verschuldigd zijnDit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de groep van personen die het collegegeld dat is vastgesteld bij wet (wettelijk collegegeld) verschuldigd zijn, uitgebreid wordt.

Deze uitbreiding betreft de groep studenten uit Suriname en de groep personen van buiten de Europese Economische Ruimte (derdelanders) die als familie van een EU-burger in Nederland wonen en hier studeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 mei 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 224 van 26 juni 2008.


Kerngegevens

ingediend

9 februari 2008

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het collegegeld dat is vastgesteld bij wet, verschuldigd zijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2008, met uitzondering van artikel II, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van 1 september 2010


Documenten