31.724

Maatregelen tegen "naked short selling"Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht waardoor in bijzondere omstandigheden tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden ter bescherming van de financiele sector. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de financiële markten. Met dit voorstel wordt bevestigd dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maatregelen kan nemen tegen het ongedekt verkopen van (certificaten van) aandelen. Dit zogenaamde "naked short selling" wordt hiermee tijdelijk niet mogelijk. Daarnaast kan de AFM bijvoorbeeld tijdelijk meldingsplichten opleggen in het kader van het ongedekt verkopen van (certificaten van) aandelen of een verbod op het uitlenen van aandelen.

In de afgelopen periode zijn er in verschillende landen binnen en buiten de Europese Unie maatregelen getroffen door de toezichthouders op de financiële markten ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector. Gebleken is dat snel optreden van de toezichthouder noodzakelijk kan zijn om ernstige onrust te beteugelen. In dit voorstel wordt daarom een voorziening getroffen voor de toezichthouders op de financiële markten, AFM en De Nederlandsche Bank (DNB), om (tijdelijke) maatregelen te treffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.724, nr. 2) is op 2 oktober 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2008 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 394 van 10 oktober 2008.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën is bij brief van 6 oktober 2008 van de minister van Financiën geïnformeerd over de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) bekendgemaakte verdergaande maatregelen tegen short selling in financiële ondernemingen (EK 31.724, B).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën is bij brief van 21 november 2008 door de minister van Financiën geïnformeerd over securities lending (EK 31.724, C).


Kerngegevens

ingediend

1 oktober 2008

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2007 en artikel I, onderdelen A, B, C, E en F terugwerkt tot en met 1 oktober 2008.


Documenten