T00161

Toezegging bij ruimtelijke ordening 1Minister Dekker geeft aan dat dit voorjaar de onderzoeken die thans plaatsvinden naar mogelijkheden om de concurrentie op ontwikkelingslokaties te bevorderen, gezamenlijk met een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer zullen worden toegezonden. In de brief zal ook ingegaan worden op de mogelijkheden voor concurrentiebevordering indien de overheid de gronden niet in handen heeft. Daarnaast zal medio 2004 een Vierde Voortgangsbrief Grondbeleid aan de Tweede Kamer worden toegezonden met daarin de voortgang van de nog resterende acties uit de nota Grondbeleid, alsmede grondbeleidgerelateerde acties voortvloeiende uit de nota Ruimte en geïndiceerd vanuit Europa. Verder is de minister bereid ook met deze Kamer, op basis van beide brieven, te spreken over het grondbeleid.


Kerngegevens

Nummer T00161
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_15
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 30 juni 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 26-1409

[…]

Antwoord van de minister

Woningbouw

[…]

Mevrouw Meindertsma geeft aan graag eens van gedachten te willen wisselen over het grondbeleid, ook in samenhang met de stagnatie in de woningbouw. Mede ter uitvoering van de acties uit de nota Grondbeleid heeft het kabinet onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de concurrentie op ontwikkelingslokaties te bevorderen. Deze onderzoeken zullen dit voorjaar, gezamenlijk met een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Aan de orde is daarbij onder meer de vraag of bij actief grondbeleid (de gemeentelijke overheid heeft de grond in handen) een wettelijke verplichting tot marktselectie in concurrentie dient te worden ingevoerd. In de brief zal ook ingegaan worden op de mogelijkheden voor concurrentiebevordering indien de overheid de gronden niet in handen heeft. Daarnaast zal medio 2004 een Vierde Voortgangsbrief Grondbeleid aan de Tweede Kamer worden toegezonden met daarin de voortgang van de nog resterende acties uit de nota Grondbeleid, alsmede grondbeleidgerelateerde acties voortvloeiende uit de nota Ruimte en geïndiceerd vanuit Europa. Uiteraard ben ik graag bereid ook met uw Kamer, op basis van beide brieven, te spreken over het grondbeleid.

[…]Historie

 • 25 oktober 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 27581 nr.19 herdruk
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan