T00160

Toezegging bij ruimtelijke ordening 2Minister Dekker geeft aan dat binnen het ministerie van VROM gewerkt wordt aan de zogeheten VROM-vergunning. Achterliggende gedachte is dat dan met één (integrale) vergunningsprocedure volstaan kan worden voor een (bouw)project. Er wordt met OCW en LNV nagegaan in hoeverre procedures uit de Monumentenwet 1988, de Natuurbeschermingswet en de Floraen Faunawet geïntegreerd kunnen worden in het project. Op korte termijn zal de Tweede Kamer op de hoogte worden gesteld van de voortgang van dit project.


Kerngegevens

Nummer T00160
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_14
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 26-1409

[…]

Antwoord van de minister

Woningbouw

[…]

De prestatie-eisen waaraan een bouwwerk ingevolge het Bouwbesluit 2003 in Nederland dient te voldoen, bemoeilijken de productie niet echt, zo is recent opnieuw uit diverse onderzoeken gebleken. De woningproductie wordt wel bemoeilijkt door de hoeveelheid van verschillende wet- en regelgeving, met veelal elk eigen beroepsprocedures, die een rol spelen in het hele traject van ontwikkeling (lokatie), bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk. Teneinde dit adequaat aan te pakken (door met name stroomlijning en vereenvoudiging), wordt er binnen mijn ministerie gewerkt aan de zogeheten VROM-vergunning. Achterliggende gedachte is dat dan met één (integrale) vergunningsprocedure volstaan kan worden voor een (bouw)project. Over de vraag of het wenselijk en mogelijk is ook andere aanverwante vergunningenstelsels en regelingen op het terrein van andere departementen te betrekken bij dit project, wordt met die departementen overleg gepleegd. Zo wordt met OCW en LNV nagegaan in hoeverre procedures uit de Monumentenwet 1988, de Natuurbeschermingswet en de Floraen Faunawet geïntegreerd kunnen worden in het project. Op korte termijn zal de Tweede Kamer op de hoogte worden gesteld van de voortgang van dit project.

[…]Historie

 • 23 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29383 nr.18
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan